Дипломні роботи випускників кафедри

Магістерські дисертації

Презентації магістерських дисертацій за 2018 рік:

Єлісєєв - Система прогнозування злочинності методами просторової регресії
Івашин - Автоматизація відстеження помилок на етапі розробки та тестування програмного забезпеченняКулешов - Комп'ютерне моделювання геометрії викидів на морській поверхні
Перекіпська - Моделювання виготовлення біметалу зі складною границею межі сплавлення
Пікущій - Система керування проектно-довідковою інформацією об'єктів гідрогеологічного моніторингу з підтримкою текстового пошуку
Постоєнко - Моніторинг теплових потоків у сучасних приміщеннях різної геометрії
Семенчук - Оптимізація територіального розподілу виїзних груп станцій переливання крові
Цопа - Моделювання процесу переносу скалярних полів під дією стікерів
Шевченко - Моделювання стану гідрохімічного середовища підземних вод у зоні споруд АЕС
Плесканко - Обробка DICOM зображень для вирішення проблеми реального динамічного зв’язування
Гомов - Формування сіток на порціях Безьє
Мельник - Формування поверхонь на основі кривих за Піфагором
Хомицький - Консолідація даних з використанням стохастичних методів оптимізації
Астахов - Онтологічно-орієнтоване моделювання навчального контенту дисциплін історичного спрямування
Бушковський - Інструментальні засоби аналізу ринка інтернет реклами для виявлення недоброчинної активності
Гетьманець - Контроль у реальному часі об’єктів, що рухаються, за даними відеопотоку
Дрозд - Рекомендаційна система сайту новин
Калій - Алгоритми та програмні засоби реалізації інтелектуального аналізу потоків даних
Костенко - Оптимізація досягнення мети на основі генетичних алгоритмів
Панченко - Фільтрація та децимація навігаційних даних з GPS пристрою
Симоненко - Організація оптимального обчислювального процесу в корпоративній мережі
Білоус - Представлення, обробка та інтерактивний доступ до професійно-навчальної інформації
Бугайов - Природномовна комунікація з прикладною програмою
Дровозюк - Діагностування систем наносупутника PolyItan-2
Корнійчук - Рефлексивні засоби об’єктного відображення даних по протоколу Modbus
Мінтус - Вибір оптимальних джерел електроенергії для визначеної території
Олійник - Автоматичний морфологічний аналіз слів української мови
Савченко - Формалізація представлення знань за семантикою неструктурованого тексту
Сідько - Моделювання акустичного забруднення аеропорту з використанням ГІС-платформи
Трикуш - Прогнозування рівня вібрації при динамічному балансуванні обертових механізмів турбоагрегатів
Фішер - Візуалізація стану грунтів України на основі геоданих
Ялинник - Збирання та дослідження телеметричних даних наносупутника PolyItan-2
Porokhia - Система аналізу злочинності з використанням просторової кластеризації
Антонюк - Моделювання та прогнозування розповсюдження лісової пожежі на основі полікоордінатних перетворень
Втерковська - Геоінформаційний аналіз загроз енергетичної безпеки регіонів України
Гуровський - Автоматичний морфологічний аналіз слів флективної мови
Зіліцький - ERP-система із функціями зчитування QR та bar-кодів
Канівець - Забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на основі еліптичних кривих
Лалак - Конвертер баз даних різних типів з універсальним представленням даних та збереженого коду
Романова - Моделювання процесів розповсюдження екологічних забруднень за допомогою полікоординатних перетворень
Смоліженко - Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів
Терпіль - Моделювання поведінки ботів на основі методів агенто-орієнтованого програмування
Швець - Моніторинг екологічної ситуації за відкритими інформаційними ресурсами
Щепак - Моделювання динаміки розповсюдження забруднень
Юдіна - Оцінювання тестових завдань в системах дистанційного навчання

Презентації магістерських дисертацій за 2017 рік:

Богданов - Формування індивідуальної траєкторії навчання співробітника на підприємстві
Бодня - Генерація баз даних для різних мобільних платформ
Горб - Оптимізація структури продукції, що виробляється, за критерієм максимізації прибутку
Дудник - Вдосконалення моделі водостоку водосховищ
Копилова - Лінійне впорядкування графу дидактичної онтології
Косенко - Процедурна генерація великих об’ємів геометричних об’єктів
Красін - Комп'ютерна модель інноваційного промислового кластера
Кухарчук - Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС
Мазур - Оптимізація зв’язку між портативними пристроями
Медвєдєв - Мережевий захист засобами синтаксичного аналізу трафіку
Оленєва - Автоматизація оцінювання якості програмного забезпечення
Осипенко - Розпізнавання природної мови для користувачів
Приходько - Пошукподібних зображень перцептивними методами
Строкаліс - Система створення 3d сцен для моделювання гідроакустичних процесів
Флентін - Програмна система оптимізації параметрів при лазерному опроміненні тонкої металевої пластини
Шнайдер - Інтерактивне керування об’єктами на основі віртуальної клавіатури
 

Презентації магістерських дисертацій за 2016 рік:

Барановський - Моделювання аеродинамічної якості крилових профілів
Гуківський - Розширення функціоналу об’єктно-орієнтованої мови програмування засобами аспектно-орієнтованого підходу
Калініченко - Версіонування та збереження проектів САПР у хмарних сервісах
Кульчевич - Моделювання процесів аерації забруднення всередині виробничих  приміщень
Середін - Шифрування телефонної розмови на базі еліптичних кривих
Дрозд - Обробка GPS-даних для фільтрації інформації про геопозиціонування
Петрова - Інструментальні засоби тестування  веб-систем через випробування навантаженням
Пляшко - Моделі і методи представлення текстового документа в системах інформаційного пошуку
Антоненко - Автоматизація тестування продуктивності програмного забезпечення ігор
Бережной - Програмний інструментарій реалізації базових задач розробки кросплатформених двовимірних ігор 
Синицький - Відновлення зображень із застосуванням паралельних технологій середовища MatLab
Шпак - Моделювання розподілу рівнів авіаційного шуму в районі аеропорту
Князська - Програмний засіб моделювання лазерно-дугового наплавлення з довільною траєкторією руху плазмотрона 
Шведова - Система оцiнки ризикiв ІТ-компанії