Дипломні роботи випускників кафедри

Магістерські дисертації

Презентації магістерських дисертацій за 2018 рік (наукової підготовки): 

Лисяний - Система комплексного рефакторинга для програм на мові C# .Net 
Соломкін - Застосування мікросервісної архітектури для побудови відмовостійкої хмарної системи
Тобілко - Комп'ютерна безпека з системах моделювання гідроакустичних процесів
Орел - Програмне забезпечення для взаємодії PDM та CAD систем
Патенко - Інтеграція системи моделювання забруднення річок QUALITY2000 з ПС ARCGIS
Пекарчук - Оцінка стану хворого під час проведення гіпокситерапії на основі експертної системи
Пругло - Використання генетичних алгоритмів для вирішення задачі балансування складальної лінії
Романюк - Оцінка впливу гіпокситерапії на систему дихання при хронічному обструктивному захворюванні легень
Чернюк - Розробка програмної реалізації людино-машинного інтерфейсу HMI для візуалізації KNX-мережі, контролю та моніторингу її хостів
Поліщук - Інтелектуальне діагностування стану силовоготрансформатору із застосуванням мультиагентного підходу
Жукова - Методи прискорення порівняння зображень
Аміров - Інструментальні засоби прискорення обробки зображень для охоронних систем
Васюк - Інструментальні засоби визначенння активності учасників колективної розробки програмної системи
Зубарчук - Інструментальні засоби прискорення тестування мобільних додатків
Ігушкіна - Програмні засоби прискорення модульного тестування
Кошлатий - Моделювання процесів перемішування рідин вихровими структурами у колі
Пономарьов - Мобільний додаток обміну захищеними даними з використанням звукових сигналів
Ковальчук - Програмне забезпечення для реалізації ODM для мови JavaScript для об’єктів СУБД Intersystems Caché
Сініцин - Застосування багатопотоковості для навчання нейронної мережі
Цвігун - Інформаційна система з підбору потенційного сімейного лікаря
Лисенко - Програмне забезпечення триангуляційного відстеження Android пристрою
Морозов - Відновлення траєкторії руху морських об'єктів векторно-фазовим методом
Козлов - Система аналізу якості підготовки учбових матеріалів дистанційних курсів
Степанюк - Система аналізу спектрограм гідроакустичних сигналів у тривимірному просторі
Шевчук - Обробка гідроакустичних сигналів за допомогою вейвлетів
Ярута - Інтелектуальне діагностування технічного стану силового трансформатора
Пазюра - Інструментальні засоби створення CRM систем з організації освітніх заходів
Ткачук - Моделювання процесів кардіореспіраторної системи людини під впливом гіпоксії
Штокал - Інформаційна система підготовки спортсменів до змагань в горах (використання гіпокситерапії)
Теряєв - Пошук та видалення дублікатів зображень
Федоренко - Прогнозування ризиків сталого розвитку України
Федчишин - ГІС-аналіз екологічних ризиків в результаті аварій на газонафтопроводах
Байда - Моделювання процесів визначення положення об’єктів на динамічному наборі зображень
Крамар - Моделювання функціональної верифікації інтерфейсу програмної системи
Лучков - Модуль внутрішніх повідомлень веб-системи управління педагогічними та науковими аспектами роботи кафедри
Магерамова - Формування сценаріїв розпізнавання інформаційних вкидань на основі нейронних мереж
Малишев - Інтелектуальний аналіз даних в умовах розумного будинку
Марчишина - Інструментальні засоби фінансового аналізу бюджету
Масечко - Програмне забезпечення для зберігання та обробки неструктурованих документів
Петрова - Інструментальні засоби аналізу та обробки великих масивів даних
Прижков - Система авторизації мікросервісів на основі KeyCloak для захисту середовищ хмарних обчислень 
Федькін - Програмні засоби збору та обробки патентної інформації
Хохлова - Розробка системи коригування навчального плану вищих навчальних закладів в залежності від потреб ринку Інформаційних технологій
Шпикуляк - Програмний засіб моделювання процесів деформації геометричних об’єктів

Презентації магістерських дисертацій за 2018 рік (практичної підготовки):

Єлісєєв - Система прогнозування злочинності методами просторової регресії
Івашин - Автоматизація відстеження помилок на етапі розробки та тестування програмного забезпечення
Кулешов - Комп'ютерне моделювання геометрії викидів на морській поверхні
Перекіпська - Моделювання виготовлення біметалу зі складною границею межі сплавлення
Пікущій - Система керування проектно-довідковою інформацією об'єктів гідрогеологічного моніторингу з підтримкою текстового пошуку
Постоєнко - Моніторинг теплових потоків у сучасних приміщеннях різної геометрії
Семенчук - Оптимізація територіального розподілу виїзних груп станцій переливання крові
Цопа - Моделювання процесу переносу скалярних полів під дією стікерів
Шевченко - Моделювання стану гідрохімічного середовища підземних вод у зоні споруд АЕС
Плесканко - Обробка DICOM зображень для вирішення проблеми реального динамічного зв’язування
Гомов - Формування сіток на порціях Безьє
Мельник - Формування поверхонь на основі кривих за Піфагором
Хомицький - Консолідація даних з використанням стохастичних методів оптимізації
Астахов - Онтологічно-орієнтоване моделювання навчального контенту дисциплін історичного спрямування
Бушковський - Інструментальні засоби аналізу ринка інтернет реклами для виявлення недоброчинної активності
Гетьманець - Контроль у реальному часі об’єктів, що рухаються, за даними відеопотоку
Дрозд - Рекомендаційна система сайту новин
Калій - Алгоритми та програмні засоби реалізації інтелектуального аналізу потоків даних
Костенко - Оптимізація досягнення мети на основі генетичних алгоритмів
Панченко - Фільтрація та децимація навігаційних даних з GPS пристрою
Симоненко - Організація оптимального обчислювального процесу в корпоративній мережі
Білоус - Представлення, обробка та інтерактивний доступ до професійно-навчальної інформації
Бугайов - Природномовна комунікація з прикладною програмою
Дровозюк - Діагностування систем наносупутника PolyItan-2
Корнійчук - Рефлексивні засоби об’єктного відображення даних по протоколу Modbus
Мінтус - Вибір оптимальних джерел електроенергії для визначеної території
Олійник - Автоматичний морфологічний аналіз слів української мови
Савченко - Формалізація представлення знань за семантикою неструктурованого тексту
Сідько - Моделювання акустичного забруднення аеропорту з використанням ГІС-платформи
Трикуш - Прогнозування рівня вібрації при динамічному балансуванні обертових механізмів турбоагрегатів
Фішер - Візуалізація стану грунтів України на основі геоданих
Ялинник - Збирання та дослідження телеметричних даних наносупутника PolyItan-2
Porokhia - Система аналізу злочинності з використанням просторової кластеризації
Антонюк - Моделювання та прогнозування розповсюдження лісової пожежі на основі полікоордінатних перетворень
Втерковська - Геоінформаційний аналіз загроз енергетичної безпеки регіонів України
Гуровський - Автоматичний морфологічний аналіз слів флективної мови
Зіліцький - ERP-система із функціями зчитування QR та bar-кодів
Канівець - Забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на основі еліптичних кривих
Лалак - Конвертер баз даних різних типів з універсальним представленням даних та збереженого коду
Романова - Моделювання процесів розповсюдження екологічних забруднень за допомогою полікоординатних перетворень
Смоліженко - Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів
Терпіль - Моделювання поведінки ботів на основі методів агенто-орієнтованого програмування
Швець - Моніторинг екологічної ситуації за відкритими інформаційними ресурсами
Щепак - Моделювання динаміки розповсюдження забруднень
Юдіна - Оцінювання тестових завдань в системах дистанційного навчання

Презентації магістерських дисертацій за 2017 рік:

Богданов - Формування індивідуальної траєкторії навчання співробітника на підприємстві
Бодня - Генерація баз даних для різних мобільних платформ
Горб - Оптимізація структури продукції, що виробляється, за критерієм максимізації прибутку
Дудник - Вдосконалення моделі водостоку водосховищ
Копилова - Лінійне впорядкування графу дидактичної онтології
Косенко - Процедурна генерація великих об’ємів геометричних об’єктів
Красін - Комп'ютерна модель інноваційного промислового кластера
Кухарчук - Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС
Мазур - Оптимізація зв’язку між портативними пристроями
Медвєдєв - Мережевий захист засобами синтаксичного аналізу трафіку
Оленєва - Автоматизація оцінювання якості програмного забезпечення
Осипенко - Розпізнавання природної мови для користувачів
Приходько - Пошукподібних зображень перцептивними методами
Строкаліс - Система створення 3d сцен для моделювання гідроакустичних процесів
Флентін - Програмна система оптимізації параметрів при лазерному опроміненні тонкої металевої пластини
Шнайдер - Інтерактивне керування об’єктами на основі віртуальної клавіатури

Презентації магістерських дисертацій за 2016 рік:

Барановський - Моделювання аеродинамічної якості крилових профілів
Гуківський - Розширення функціоналу об’єктно-орієнтованої мови програмування засобами аспектно-орієнтованого підходу
Калініченко - Версіонування та збереження проектів САПР у хмарних сервісах
Кульчевич - Моделювання процесів аерації забруднення всередині виробничих  приміщень
Середін - Шифрування телефонної розмови на базі еліптичних кривих
Дрозд - Обробка GPS-даних для фільтрації інформації про геопозиціонування
Петрова - Інструментальні засоби тестування  веб-систем через випробування навантаженням
Пляшко - Моделі і методи представлення текстового документа в системах інформаційного пошуку
Антоненко - Автоматизація тестування продуктивності програмного забезпечення ігор
Бережной - Програмний інструментарій реалізації базових задач розробки кросплатформених двовимірних ігор 
Синицький - Відновлення зображень із застосуванням паралельних технологій середовища MatLab
Шпак - Моделювання розподілу рівнів авіаційного шуму в районі аеропорту
Князська - Програмний засіб моделювання лазерно-дугового наплавлення з довільною траєкторією руху плазмотрона 
Шведова - Система оцiнки ризикiв ІТ-компанії