Кафедра АПЕПС запрошує на навчання

Кафедрою АПЕПС здійснюється підготовка фахівців у галузі знань

«Інформаційно-комунікаційні технології»

за двома спеціальностями, кожна з яких включає 2 спеціалізації:

1. Спеціальність «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»(конкурс у 2015 р. 5.49 осіб на 1 місце, прохідний бал 181 з можливих 200):

 • спеціалізація «Геометричне моделювання в інформаційних системах» (набір у 2015 р. 42 студента – 2 групи);
 • спеціалізація «Інформаційні технології моніторингу довкілля» (набір у 2015 р. 40 студентів – 2 групи).

2. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»(конкурс у 2015 р. 7,86 осіб на 1 місце, прохідний бал 183 з можливих 200):

 • спеціалізація «Програмне забезпечення розподілених систем» (набір у 2015 р. 24 студента – 1 група);
 • спеціалізація «Програмне забезпечення Веб - технологій та мобільних пристроїв» (набір у 2015 р. 24 студента – 1 група).

Окрім денної форми навчання, на кафедрі АПЕПС існує група заочної форми по спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», де є 6 бюджетних місць та 20 контрактних.

У кожній групі денної форми навчання, крім вказаної кількості бюджетних місць, також є додатково 5-10 контрактних місць. Вартість навчання у 2015 р. складала 17700 грн. за рік для денної форми навчання і 10500 грн. для заочної форми. Кафедра АПЕПС проводить політику переводу студентів контрактної форми, які успішно навчаються, на бюджетні місця, що звільнюються.

Загальна кількість студентів кафедри – біля 650. Кафедра займає 4-й та 5-й поверхи 5-го корпусу НТУУ «КПІ», який розташований поряд зі станцією метро, а саме, 40 приміщень загальною площею 1153м2. Загальна кількість комп’ютерів у класах – більше 140.
Термін навчання: «Бакалавр» — 4 роки, «Магістр» — 6 років.

Кафедра АПЕПС створена в 1985 році і з того часу готує фахівців з інформаційних технологій для роботи у всіх галузях економіки з проектування, розробки, супроводу і експлуатації програмного забезпечення. Кафедра АПЕПС поєднує фундаментальну і професійну підготовку та високий рівень володіння новітніми інформаційними технологіями. 11 комп'ютерних класів кафедри мають найновіше високотехнологічне обладнання, необхідне для роботи у сучасному інформаційному просторі, зокрема в мережі Internet. В навчальному процесі широко використовується мультимедійне обладнання.

Разом із провідними вченими на кафедрі працюють молоді талановиті фахівці в галузі комп'ютернхтехнологій. Сучасні проблеми розробки інформаційних систем викладають досвідчені представники з відомих комп'ютерних фірм. На кафедрі працюють 59 викладачів, з них 8 докторів та 31 кандидат технічних наук.
Диплом кафедри АПЕПС – це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном (США, Канада, Германія, Голландія та інші).

Кафедра АПЕПС піклується про працевлаштування своїх випускників, тому, незалежно від спеціалізації, надає своїм студентам всі необхідні знання у галузі ІТ- технологій для їх успішної діяльності у будь-яких компаніях.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти усіх спеціалізацій кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (PASCAL, C); системне програмування (Assembler, С) і операційні системи (Linux, Windows); об'єктно-орієнтовані мови програмування (С++, С#, Java);середовища програмування (Java.net, VisualStudio, Eclipse); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL Server, OracleDatabase) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET, JDBC; комп'ютерні мережі - локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript, JSP, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, .NetRemoting, WCF, GRID); графічне і геометричне моделювання (AutoCAD, SolidWorks, 3ds MAX); функціональне і логічне програмування (LISP, Prolog) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище PowerDesigner); геоінформаційні системи (MapInfo, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн, обчислювальна математика, методи оптимізації параметрів, математична лінгвістика.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати високооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.На сьогоднішній день ІТ- фахівці, яких готує наша кафедра, на початку своєї трудової діяльності отримують заробітну платню біля 600-800 доларів, а через 1-2 роки – до 2000доларів з подальшим її ростом.

Високий попит на ІТ- фахівців на світовому ринку праці, її міжнародний характер дозволяють випускникам кафедри АПЕПС працювати в іноземних компаніях, виїздити часто за кордону відрядження або по декілька років працювати у інших країнах.
Наведемо перелік спеціалізацій кафедри АПЕПС, які призначені для поглиблення знань випускників в окремих аспектах ІТ-технологій.

Спеціальність «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».

 • спеціалізація «Геометричне моделювання в інформаційних системах».

Студенти одержують додаткові знання у сфері розробки та використання інформаційних технологій автоматизованого проектування та моделювання технічних об`єктів і систем.Студенти вивчають спеціальні дисципліни з комп'ютерної графіки та технічного дизайну. Розглядаються теоретичні питання та практичні навички щодо побудови складних графічних об'єктів та формування технічних креслень на базі комп'ютерного моделювання поверхонь. Основні дисципліні професійної підготовки: «Конструкторські системи автоматизованого проектування», «Візуальне проектування в САПР», «Моделювання систем», «Візуалізація геометричної інформації», «Системи реального часу». Випускники спеціалізаціїотримують необхідні знання та уміння з розробки комп`ютерних систем різного призначення, зокрема систем моделювання та проектування енергетичних об'єктів.

 • спеціалізація «Інформаційні технології моніторингу довкілля»

Спеціалізація присвячена програмному забезпеченню моніторингу – спеціально організованому, систематичному спостереженню за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу, тобто моніторинг передбачає проведення постійних спостережень за певним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.
За цією новітньою та актуальною для України спеціалізацією готуються фахівці, здатні розробляти комп`ютерні системи для моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища, соціальних та технічних систем. Студенти одержують поглибленні знання у дисциплінах: «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Геоінформаційні системи», «Графічне та геометричне моделювання», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації»,«Комп`ютерні технології в сучасній економіці». Випускники працюють як фахівці з розробки різноманітного програмного забезпечення, зокрема, у галузі комп`ютерного моніторингу.
 

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення».

 • спеціалізація «Програмне забезпечення розподілених систем».

  Потреба в розв’язанні трудомістких обчислювальних завдань викликала появу новітніх технологій використання розподілених систем, зокрема, паралельні обчислення, об’єднаних в мережу комп’ютерів, грід-технології, хмарні обчислення.
Студенти цієї спеціалізації за час навчання студенти отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Вивчають основи моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж, розробки систем штучного інтелекту. Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Проектування систем з розподіленими базами даних», «Основи розробки трансляторів». Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямків, банках та інших фінансових та ІТ структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.  

 • спеціалізація   «Програмне забезпечення Веб - технологій та мобільних пристроїв».  

Поява планшетних комп’ютерів спричинила великий попит на програмне забезпечення для мобільних пристроїв та веб-додатків.
За цією спеціалізацією готуються фахівці з розробки програмного забезпечення як серверної, так і клієнтської частини веб-додатків, а також гібридних та нативних додатків для мобільних пристроїв. Студенти опановують основи програмування, конструювання та використання реляційних і постреляційних баз даних у веб-додатках, сучасні засоби розробки та тестування веб і мобільних додатків.Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Постреляційні бази даних», «WEB-програмування та WEB-технології», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Системи реального часу», «Мова програмування Objective C» та інші. Крім того, у поле зору даної спеціалізації потрапляють питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів.

Наукова діяльність

На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота проводиться за 4 пріоритетними напрямками інноваційного розвитку:

 • збереження навколишнього середовища та сталий розвиток;
 • новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

Напрямки наукових досліджень кафедри

  Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях.
  2. Підсистема мобільного документування результатів льотних випробувань.
  3. Прогнозування максимального навантаження веб-ресурсів.
  4. Система автоматизованого проектування котлоагрегатів ТЕС.
  5. Віртуальна лабораторія космічних досліджень.
  6. Системи автоматичного керування з використанням датчиків комп’ютерної обробки сигналу.
  7. Розробка інтелектуальних роботів.
  8. Семантичні технології в електронному навчанні.

  Математичне моделювання динамічних об’єктів та систем

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Моделювання процесів лазерної обробки матеріалів.
  2. Геометричне моделювання очищення парових потоків матеріалів у вакуумі.
  3. Нейромережеві методи технічної діагностики головного обладнання АЕС.
  4. Моделювання температурного поля сотопанельних конструкцій з тепловими трубами.
  5. Геометричне моделювання об’єктів на основі нелінійних перетворень.
  6. Чисельне моделювання нелінійних процесів переносу у фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах.
  7. Автоматизована система термічного аналізу.
  8. Моделювання складних динамічних систем на основі розв’язання інтегральних рівнянь.
  9. Нові ефективні технології та засоби змішування в суцільних середовищах.
  10. Математичне моделювання та розробка сапр систем теплопостачання.

  Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Розробка зразків медичної техніки та засобів обробки інформації.

  Новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Національна централізована система обліку споживання енергоресурсів.

  Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Еколого-економічне управління сталим розвитком території.
  2. Інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого-економічної інформації.

Основні напрямки розвитку кафедри АПЕПС:

 • розвиток креативних, аналітичних здібностей сучасного спеціаліста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінарних задач. Підготовка кандидатських і докторських дисертацій;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня технічного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.

Останні новини