Напрямки досліджень

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

Геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях

ГІС- це автоматизована інформаційна система, призначена для опрацювання просторово-тимчасових даних, основою інтеграції котрих є географічна інформація.

 

Кафедра приймає участь у реалізації спільного російсько-українського проекту – „ГІС РОСІЯ-УКРАЇНА”, основним завданням якого є об’єднання в єдиний комплекс методики та технології опрацювання даних практично всіх автоматизованих систем загального призначення: автоматизованих систем наукових досліджень і проектування, довідково-інформаційних систем та систем автоматизованого керування. Інтеграційний характер ГІС дає змогу створювати на їхній основі сучасний інструмент для збору, збереження, систематизації, аналізу і подання інформації. При виконанні проекту кафедра співпрацює з Геофізичним центром Російської Академії наук, Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку, Інститутом геофізики НАНУ.

 

У рамках проекту планується створення модулів для тривимірного (3D) аналізу та проектування, генерування планів, автоматичного документування проектів і вибору оптимальних варіантів рішень.

 

Виконавці: доц. Гайдаржи В.І., ст. викл. Шмурак А.Л., ст. викл. Дацюк О.А., ст. викл. Гурін А.Л.

 

Підсистема мобільного документування результатів льотних випробувань

Мета роботи: розробка в ОС Windows XP засобів для мобільного документування, перегляду і відображення польотної інформації з наданням можливостей:

 

Проект виконується спільно з авіаційним науково - технічним комплексом ім. О.К. Антонова для польотних випробувань літаків АН-70Т.

 

Пропонується такий склад програмних модулів:

  1. Підсистема імпорту/експорту даних (программа MODO + СУБД FireBird).
  2. Підсистема статистичної обробки даних (пакет STATISTICA).
  3. Підсистема графічного виведення даних (САПР AutoCAD).

 

Середовище розробки: Borland C++ Builder 6.

 

Технологія міжпроцесорної взаємодії: COM.

 

Виконавці: к.т.н., доц. Гагарін О. О., доц. Гайдаржи В. І., к.т.н., доц. Карпенко С. Г., к.т.н. Крячок О. С., ст. викл. Лабжинський В. А., к.е.н., доц. Левченко Л. О., ст. викл. Мірошниченко І. В., ст. викл. Смаковський Д. С., к.т.н., доц. Щербашин Ю. Д.

 

Прогнозування максимального навантаження веб-ресурсів

Кількість відвідувачів веб-ресурсу (хіти та хости) протягом доби має нелінійну структуру з яскраво вираженим денним піком. При виділенні апаратних потужностей хостинг-сервера під веб-ресурси враховується значення максимального навантаження веб-ресурсу. Такий розподіл є неефективним, оскільки велику частину часу апаратні ресурси не використовуються, а в разі збільшення пікового навантаження виділених ресурсів може виявитися недостатньо.

 

Колектив розробляє програмний комплекс, який за динамічними і статичними параметрами веб-ресурсу зможе спрогнозувати добові максимальні навантаження веб-ресурсу і хостинг-серверу.

 

Це дозволить, з одного боку, збалансувати розподіл апаратних потужностей хостинг-серверу між ресурсами та їх динамічний перерозподіл «за необхідності»; а, з іншого боку, своєчасне підключення додаткових апаратних ресурсів в разі перевищення граничного значення навантаження.

 

Виконавці: к.т.н, доц. Свістунов С.Я., ст. викл. Ляшенко М.В.

 

Система автоматизованого проектування котлоагрегатів ТЕС

Система, що розробляється спільно з Інститутом кібернетики НАНУ, призначена для розробки нових і модернізованих котлоагрегатів ТЕС.

 

Програмні засоби в автоматичному режимі формують оптимальні технічні рішення, що задовольняють усім необхідним обмеженням.

 

Система складається з наступних модулів:

 

Засоби розробки: СУБД ORACLE для промислової версії системи, СУБД INTERBASE для навчальної версії, AUTOCAD, системи розробки додатків Delphi 7, Microsoft Visual C + + 6.0., FORTRAN, C + +.

 

Виконавець: ст.н.с., к.ф.-м.н., доц. Лаптін Ю. П.

 

Віртуальна лабораторія космічних досліджень

Кафедра АПЕПС спільно з факультетом авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» приймає активну участь у розробці бортового цифрового обчислювального комплексу мікросупутника. Розробляє нові протоколи керування зовнішніми пристроями мікросупутника.

 

Використання потужних космічних систем пов’язане зі значними витратами часу та коштів. Актуальною проблемою в сфері космічних досліджень є розробка надмалих космічних апаратів. Оскільки такі дослідження потребують значних розрахункових потужностей, виникає необхідність формування віртуальних лабораторій, доступ до ресурсів котрих надається віддаленим користувачам для проведення експериментів.

 

Виконавець: ст. викл. Мірошниченко І.В.

 

Системи автоматичного керування з використанням датчиків комп’ютерної обробки сигналу

Проект присвячений актуальній проблемі використання інтелектуальних датчиків у сучасних системах автоматичного керування та системах автоматизованого дослідження.

 

Сучасні цифрові відеокамери високої розподільчої здатності (2-5 Мpx) можуть використовуватись як сенсор датчика для безконтактного, дистанційного візуального контролю.

 

Принцип роботи: сенсор, що знаходиться у захисному корпусі, може працювати за важких кліматичних умов та при великому пилезабрудненні. Комп’ютер, що встановлено в більш комфортних умовах, виконує обробку відеоінформації та видачу керуючих сигналів на об'єкт керування в режимі real-time. Обробка цифрового телевізійного сигналу сенсора, який спрямовується до відеопам’яті комп’ютера, виконується з використанням швидкісних математичних алгоритмів: швидке перетворення Фур’є, регресійний аналіз, математичне програмування.

 

Виконавець: к.т.н., доц. Щербашин Ю.Д.

 

Розробка інтелектуальних роботів

Проблема моніторингу об’єктів, які характеризуються складними екологічними умовами може вирішуватись за допомогою мобільних роботів-розвідників, призначених для дистанційного моніторингу компонентів оточуючого середовища.

 

На кафедрі проводяться роботи по створенню математичного, алгоритмічного та технічного забезпечення базових компонентів системи керування мобільних безпілотних інтелектуалізованих роботів з мультиканальними сенсорами для розвідки зон впливу забруднюючих речовин на значних територіях.

 

Такі роботи можуть використовуватися для вирішення типових задач Міністерства надзвичайних ситуацій, підприємств агропромисловості, Міністерства транспорту та інших задач розвідки та нейтралізації небезпечних техногенних подій.

 

Партнерами роботи є Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та Фізико-технологічний інститут металів і сплавів Національного авіаційного університету.

 

Виконавці: д.ф.-м.н. Писаренко В. Г., к.т.н., Писаренко Ю. В.

 

Семантичні технології в електронному навчанні

Дослідження стосуються навчальних Web-систем та систем дистанційного навчання. Області наукових інтересів: штучний інтелект в освіті, Web, моделі подання знань, дистанційна освіта, системи керування вмістом сайту, семантичне моделювання контенту тощо. Наукові статті та інформація про поточні дослідження розміщуються на сайті www.setlab.net.

 

Виконавці: к.т.н., доц. Гагарін О.О., ст. викл. Титенко С.В.