Військова підготовка

Правила прийому

Правила прийому на факультет військової підготовки ВІТІ НТУУ "КПІ" (Витяг)

2.10. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України, приписне свідоцтво, довідку з висновком військово-лікарської комісії за місцем перебування на військовому обліку. Без наявності зазначених документів студент для проходження конкурсного відбору не допускається.

2.11. Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього балу за складені іспити на 100.

2.12. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань  у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

Професійний психологічний відбір студентів здійснюється відповідними фахівцями інституту.

2.13. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, загальна максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

Перелік завдань розробляється  на факультеті  і затверджується начальником інституту.

2.14. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.

Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 листопада 1997 року № 400. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “залік” або “незалік”.  За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом.

2.15. Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду та середнього балу навчання, складає рейтинг студента.

На кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки заноситься один з таких висновків:

  • “рекомендувати до зарахування”;
  • “не рекомендувати до зарахування”.

За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки.

Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

2.16. Зарахування студентів на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів Державного бюджету України та за рахунок коштів, які надходять від юридичних або фізичних осіб як плата за послуги, пов’язані з навчанням,  здійснюється наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше ніж за місяць до початку військової підготовки.

2.17. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету.  

Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

З порядком подання і розгляду апеляцій студенти повинні бути ознайомлені до початку конкурсного відбору.

2.18. Між студентами, які рекомендовані до зарахування для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, які надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором університету протягом одного місяця укладається  контракт про військову підготовку студента.

Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки.

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.

2.19. Відомості проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки, протоколи та затверджені списки зберігаються у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ) до завершення їх військової підготовки.


Використані матеріали з сайту http://kpi.ua/fvp/