Scientific activity

The department APPPS research work carried out by the 4 priority areas of innovation:

These destinations are budgetary and extra-budgetary agreements:

Using the results of the work on the topic at the Department issued manuals, guidelines published scientific articles, the results of operations reported at national and international conferences. To perform work other than members of the Department zaluchatsya students of the department.

The results of the scientific work of the department covers a "professional" journals, monographs and collective in foreign journals, theses in speeches at seminars and conferences.

Students of the department are actively involved in research work in the directions of the department.

The results of student work highlights at student scientific conferences heat power faculty and various national and international conferences and published in the "professional" journals and scientific publications.

The results of the students of APPPS in information technologies that include innovations implemented in departments and enterprises of different ownership Ukraine.

During 2008, it was implemented and confirmed by relevant regulations of 53 graduate students. Teamwork is intended for students of evaluating the capacity of specific regions of Ukraine, was introduced in the National Environmental Investment Agency of Ukraine.


The main directions of the department APPPS:

 

Напрямки інноваційного розвитку

На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота проводиться за 4 пріоритетними напрямками інноваційного розвитку:

За цими напрямками виконуються бюджетні та позабюджетні договори:

З використанням результатів виконаних по темі робіт на кафедрі видаються навчальні посібники, методичні вказівки, публікуються наукові статті, результати робіт доповідаються на всеукраїнських та міжнародних конференціях. До виконання робіт крім співробітників кафедри залучаться студенти кафедри.

Результати наукової роботи кафедри висвітлюються в «фахових» журналах, збірках та колективних монографіях, у зарубіжних виданнях, у тезах виступів на семінарах та конференціях.

Студенти кафедри активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедри.

Результати студентських робіт висвітлюються на студентських науково-технічних конференціях теплоенергетичного факультету та різних Всеукраїнських та міжнародних конференціях та друкуються у "фахових" журналах та збірках наукових робіт.

Результати роботи студентів кафедри АПЕПС в галузі інформаційних технологій, які містять елементи інновації, впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності.

На протязі 2008 року було впроваджено та підтверджено відповідними актами 53 дипломні роботи студентів. Колективна робота студентів кафедри призначена для оцінювання потенціалу окремих областей України, була впроваджена в Національному агентстві екологічних інвестицій України.

Основні напрямки розвитку кафедри АПЕПС: