Спеціальність ”Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”

Підготовка магістрів

Найменування кредитних модулів (дисциплін) Код Кредити
9-й семестр
Наукові дослідження за темою НП-11 1.5
Моделювання впливу енергозберігаючих технологій на стан довкілля ВП-03 3.5
Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів ВП-01 2.5
Об'єктно - орієнтовані бази даних НП-09 4
Імітаційне моделювання екологічних процесів НП-07 5
Системи штучного інтелекту НП-04 5
Глобальні комп’ютерні мережі НП-02 6
Інтелектуальна власність НГ-05 1
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/01 1.5
10-й семестр
Наукові дослідження за темою НП-11 3.5
Соціально - економічний потенціал управління станом довкілля ВП-03 3
Засоби захисту інформації ВП-02 2.5
Охорона праці в галузі НП-10 1
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації НП-06 3
Комп’ютерні технології в сучасній економіці НП-05 4
Проектування систем з розподіленими базами даних НП-03 5.5
Системи реального часу НФ-02 4
Основи наукових досліджень НГ-06 2
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/2 1.5
Педагогіка вищої школи НГ-01 1.5
11-й семестр
Об’єктно - орієнтований аналіз і проектування програмних систем НП-08 4
Паралельні обчислення та GRID- технології НП-01 5
Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень НФ-04 4
Математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрами НФ-03 5
Основи сталого розвитку суспільства НФ-01 2
Іноземна мова професійного спрямування НГ-04/03 1.5
Патентознавство та авторське право НГ-03 2
Філософські проблеми наукового пізнання НГ-02 1.5
12-й семестр
Підготовка магістерської дисертації НП-13 22.5
Науково-дослідна та педагогічна практика НП-12 6