Викладачі

Тихоход Володимир Олександрович

Тихоход Володимир Олександрович,
кандидат технічних наук, старший викладач.

У 2003 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю педагогіка та методика середньої освіти, математика та отримав кваліфікацію вчитель математики та основ інформатики. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем на тему «Программные средства исследования многосвязных динамических систем, описываемых интегральными уравнениями». 

Викладає: математичні методи дослідження операцій, компонентне програмування, розподілена обробка даних-1, організація баз даних та знань-2, технології розподілених систем та паралельних обчислень.

Сторінка викладача

Основні публікації:

  1. Верлань А.Ф. Комбинированные квад¬ратурные алгоритмы реализации анте¬гральных моделей многосвязных дина¬мических систем / А.Ф. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп’ю¬терне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. — 2008. — Вип. 1. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет.
  2. Федорчук В.А. Адаптивні алгоритми розв’язування систем інтегральних рівнянь / В.А. Федорчук, В.О. Тихоход // Моделювання та інформаційні техно¬логії: зб. наук. праць. — 2009. — Вип. 54.
  3. Іванюк В.А. Інтегральні моделі ірраціональних та трансцендентних ланок / В.А. Іванюк, В.О. Тихоход, С.Ю. Протасов // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2011. — Вип. 5. — с. ???
  4. Тихоход В.А. Реализация интегральных динамических моделей с помощью квадратурных формул открытого типа / В.А. Тихоход // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. - 2012. - Вип.6. - с. 197-207.
  5. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 216 с.