Коваль Олександр Васильович

Гуржій Олександр Андрійович

Гуржій Олександр Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор

У 1985 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю електроакустика і ультразвукова техніка та отримав спеціальність інженер-електрик. У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.02.05 – механіка, рідини та плазми на тему “Хаотична адвекція рідини вихровими течіями”.

Викладає: математичні методи моделювання систем з розподіленими параметрами, математичні методи та моделі, системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем.

Сторінка викладача

Розклад занять

Основні публікації:

  1. Редчиц Д.А. Численное моделирование эффекта Магнуса при обтекании кругового цилиндра невозмущенным потоком вязкой жидкости / Д.А.Редчиц, А.А.Гуржий // Прикладная гидромеханика, 2012, Т.14. N.1, С.42-50.
  2. Мелешко В.В. Породження топологiчного хаосу в течiї Стокса в прямокутнiй порожнинi / В.В.Мелешко, О.Б.Курилко, О.А.Гуржiй // Математичнi методи та фiзико-механiчнi поля, 2011, Т.54. N.3, С.87-98.
  3. Курилко О.Б. Топологiчне змiшування в'язких рiдин в прямокутнiй порожнинi / О.Б.Курилко, О.А.Гуржiй // Вicник Київського университету, 2012, N.1, С.21-24.
  4. Мелешко В.В. Вихревые кольца: история и современность / В.В.Мелешко, О.А.Гуржiй, Т.С.Краснопольская // Математичнi методи та фiзико-механiчнi поля, 2011, Т.54. N.4, С.184-214.
  5. Гуржий А.А., Кривда О.В. Моделювання наслiдкiв техногенно-природних катастроф у прибрежнiй зонi свiтового океану / А.А.Гуржий, О.В.Кривда // В кн. "Iнформацiйне забеспечення вирiшення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспiльства" (под ред. Лук'яненко С.О., Караївої Н.В.) Київ: Тамподек XXI, 2012, С.186-206.