На кафедрі АПЕПС науково-дослідна робота проводиться за 4 пріоритетними напрямками інноваційного розвитку:

 • збереження навколишнього середовища та сталий розвиток;
 • новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

За цими напрямками виконуються бюджетні та позабюджетні договори:

З використанням результатів виконаних по темі робіт на кафедрі видаються навчальні посібники, методичні вказівки, публікуються наукові статті, результати робіт доповідаються на всеукраїнських та міжнародних конференціях. До виконання робіт крім співробітників кафедри залучаться студенти кафедри.

Результати наукової роботи кафедри висвітлюються в «фахових» журналах, збірках та колективних монографіях, у зарубіжних виданнях, у тезах виступів на семінарах та конференціях.

Студенти кафедри активно приймають участь у науковій роботі за напрямами роботи кафедри.

Результати студентських робіт висвітлюються на студентських науково-технічних конференціях теплоенергетичного факультету та різних Всеукраїнських та міжнародних конференціях та друкуються у "фахових" журналах та збірках наукових робіт.

Результати роботи студентів кафедри АПЕПС в галузі інформаційних технологій, які містять елементи інновації, впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності.

На протязі 2008 року було впроваджено та підтверджено відповідними актами 53 дипломні роботи студентів. Колективна робота студентів кафедри призначена для оцінювання потенціалу окремих областей України, була впроваджена в Національному агентстві екологічних інвестицій України.


Основні напрямки розвитку кафедри АПЕПС :

 

 • розвиток креативних, аналітичних здібностей сучасного специалиста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінних задач. підготовка кандидатських і докторских дисертацій ;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня техничного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.

Напрямки наукових досліджень кафедри

  Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях.
  2. Підсистема мобільного документування результатів льотних випробувань.
  3. Прогнозування максимального навантаження веб-ресурсів.
  4. Система автоматизованого проектування котлоагрегатів ТЕС.
  5. Віртуальна лабораторія космічних досліджень.
  6. Системи автоматичного керування з використанням датчиків комп’ютерної обробки сигналу.
  7. Розробка інтелектуальних роботів.
  8. Семантичні технології в електронному навчанні.

  Математичне моделювання динамічних об’єктів та систем

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Моделювання процесів лазерної обробки матеріалів.
  2. Геометричне моделювання очищення парових потоків матеріалів у вакуумі.
  3. Нейромережеві методи технічної діагностики головного обладнання АЕС.
  4. Моделювання температурного поля сотопанельних конструкцій з тепловими трубами.
  5. Геометричне моделювання об’єктів на основі нелінійних перетворень.
  6. Чисельне моделювання нелінійних процесів переносу у фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах.
  7. Автоматизована система термічного аналізу.
  8. Моделювання складних динамічних систем на основі розв’язання інтегральних рівнянь.
  9. Нові ефективні технології та засоби змішування в суцільних середовищах.
  10. Математичне моделювання та розробка сапр систем теплопостачання.

  Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Розробка зразків медичної техніки та засобів обробки інформації.

  Новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці та промисловості

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Національна централізована система обліку споживання енергоресурсів.

  Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток

  Даний напрямок включає в себе:
  1. Еколого-економічне управління сталим розвитком території.
  2. Інформаційно-аналітична система збору, обробки та прогнозування еколого-економічної інформації.