Кафедра АПЕПС запрошує на навчання

Кафедрою АПЕПС здійснюється підготовка фахівців у галузі знань «Інформаційно-комунікаційні технології»

за двома спеціальностями, кожна з яких включає 2 спеціалізації:

1. Спеціальність «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»(конкурс у 2015 р. 5.49 осіб на 1 місце, прохідний бал 181 з можливих 200):

  • спеціалізація «Геометричне моделювання в інформаційних системах» (набір у 2015 р. 42 студента – 2 групи);
  • спеціалізація «Інформаційні технології моніторингу довкілля» (набір у 2015 р. 40 студентів – 2 групи).

2. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»(конкурс у 2015 р. 7,86 осіб на 1 місце, прохідний бал 183 з можливих 200):

  • спеціалізація «Програмне забезпечення розподілених систем» (набір у 2015 р. 24 студента – 1 група);
  • спеціалізація «Програмне забезпечення Веб - технологій та мобільних пристроїв» (набір у 2015 р. 24 студента – 1 група).

Спеціальність «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».

  • спеціалізація «Геометричне моделювання в інформаційних системах».

Студенти одержують додаткові знання у сферірозробки та використання інформаційних технологій автоматизованого проектування та моделювання технічних об`єктів і систем.Студенти вивчаютьспеціальні дисципліни з комп'ютерної графіки та технічного дизайну. Розглядаються теоретичні питання та практичні навички щодо побудови складних графічних об'єктів та формування технічних креслень на базі комп'ютерного моделювання поверхонь. Основні дисципліни професійної підготовки: «Конструкторські системи автоматизованого проектування», «Візуальне проектування в САПР», «Моделювання систем», «Візуалізація геометричної інформації», «Системи реального часу». Випускники спеціалізації отримують необхідні знання та уміння з розробки комп`ютерних систем різного призначення, зокрема систем моделювання та проектування енергетичних об'єктів.

  • спеціалізація «Інформаційні технології моніторингу довкілля».

Спеціалізація присвячена програмному забезпеченню моніторингу – спеціально організованому, систематичному спостереженню за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу, тобто моніторинг передбачає проведення постійних спостережень за певним процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.
За цією новітньою та актуальною для України спеціалізацією готуються фахівці, здатні розробляти комп`ютерні системи для моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища, соціальних та технічних систем. Студенти одержують поглиблені знання у дисциплінах: «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Геоінформаційні системи», «Графічне та геометричне моделювання», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації»,«Комп`ютерні технології в сучасній економіці». Випускники працюють як фахівці з розробки різноманітного програмного забезпечення, зокрема, у галузі комп`ютерного моніторингу.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення».

  • спеціалізація «Програмне забезпечення розподілених систем».

Потреба в розв’язанні трудомістких обчислювальних завдань викликала появу новітніх технологій використання розподілених систем, зокрема, паралельні обчислення, об’єднаних в мережу комп’ютерів, грід-технології, хмарні обчислення.
Студенти цієїспеціалізації за час навчання студенти отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Вивчаютьоснови моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж, розробки систем штучного інтелекту. Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень», «Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування програмних систем», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Проектування систем з розподіленими базами даних», «Основи розробки трансляторів». Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямків, банках та інших фінансових та ІТ структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.

  • спеціалізація «Програмне забезпечення Веб - технологій та мобільних пристроїв».

Поява планшетних комп’ютерів спричинила великий попит на програмне забезпечення для мобільних пристроїв та веб-додатків.
За цією спеціалізацією готуються фахівці з розробки програмного забезпечення як серверної, так і клієнтської частини веб-додатків, а також гібридних та нативних додатків для мобільних пристроїв. Студенти опановують основи програмування, конструювання та використання реляційних і постреляційних баз даних у веб-додатках, сучасні засоби розробки та тестування веб і мобільних додатків.Студенти вивчають наступні профільні дисципліни: «Постреляційні бази даних», «WEB-програмування та WEB-технології», «Паралельні обчислення та GRID-технології», «Системи реального часу», «Мова програмування Objective C» та інші. Крім того, у поле зору даної спеціалізації потрапляють питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів.

Кафедра АПЕПС створена в 1985 році і готує фахівців з інформаційних технологій для роботи у всіх галузях народного господарства по проектуванню, розробці,супроводу і експлуатації програмного забезпечення. Кафедра АПЕПС поєднує фундаментальну і професійну підготовку та високий рівень володіння новітніми інформаційними технологіями. Одинадцять комп'ютерних класів кафедри мають найновіше високотехнологічне обладнання, необхідне для роботи у сучасному інформаційному просторі, зокрема в мережі Internet. В навчальному процесі широко використовується мультимедійне обладнання.

Разом із провідними вченими на кафедрі працюють молоді талановиті фахівці в галузі комп'ютерної справи. Сучасні інформаційні системи викладають досвідчені представники з відомих комп'ютерних фірм. На кафедрі працюють 8 докторів та 29 кандидатів наук.

Диплом кафедри АПЕПС — це найкраща рекомендація до прийому на роботу в комерційні, наукові, промислові організації України та інших держав. Випускники кафедри досягають високих успіхів у різних галузях науки і виробництва, очолюють відомі ІТ-компанії як в Україні, так і за кордоном.

Основні дисципліни професійної підготовки, які вивчають студенти всіх спеціальностей кафедри: архітектура комп'ютерів і комп'ютерна схемотехніка; основи програмування і алгоритмічні мови (PASCAL, C); системне програмування (ASSEMBLER, С)  і операційні системи (LINUX, WINDOWS); об'єктно-орієнтовані мови та середовища програмування (DELPHI, JAVA); організація баз даних і розподілених БД (MySQL, MS SQL SERVER, ORACLE) з використанням технологій ODBC, ADO, ADO.NET; комп'ютерні мережі — локальні, корпоративні, глобальні; засоби програмування мережевих застосувань (PHP, JavaScript, JSP, ASP.NET); засоби розподіленої обробки (COM/DCOM, CORBA, REMOUTING, WCF, GRID); графічне і геометричне моделювання (AUTOCAD, SOLIDWORKS, 3DMAX); функціональне і логічне програмування (LISP, PROLOG) та системи штучного інтелекту; методи і технології проектування інформаційних систем (мова UML, середовище RATIONAL ROSE); геоінформаційні системи (MAPINFO, ArcGIS); WEB-сервіси, мультимедійні технології і WEB-дизайн.

Отриманні знання дозволяють випускникам кафедри займатись цікавою діяльністю, реалізувати свої творчі здібності та займати висооплачувані посади у сфері інформаційних технологій.

Термін навчання: «Бакалавр» — 4 роки, «Спеціаліст» — 5 років 5 місяців, «Магістр» — 6 років.