Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Теплоенергетичний факультет

VІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

(«Недінські читання»)

21-22 жовтня 2015 року
м. Київ

Шановні колеги!

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університеті України «Київський політехнічний інститут» (ТЕФ НТУУ «КПІ») (м. Київ) запрошує Вас прийняти участь у роботі
VІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю ім. проф. І.В.Недіна
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення",
який відбудеться 21-22 жовтня 2015 року

Завантажити інформаційний лист

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

 • Голова: Коваль О.В., заст. проректора з наукової діяльностіНТУУ «КПИ», к.т.н., доцент
 • Воропай М.І., чл.-кор. РАН, д.т.н., професор, Інститут систем енергетики ім. Л.А.Мелентьєва СВ РАН (м. Іркутськ, Росія)
 • Дергачова В.В., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»
 • Дерей Ж.В., д.е.н., професор, зав. кафедрою теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету (Україна)
 • Косматов Е.М., д.е.н., професор, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія)
 • Кумеков С. Е., д. ф.-м.н., професор, директор Інституту високих технологій і сталого розвитку Казахського Національного технічного університету ім К.И. Сатпаева (КазНТУ)
 • Лапко О.О., д.е.н., професор, зав. кафедрою фінансів і кредиту Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)
 • Лір В.Е., к.е.н., пр.н.с., Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
 • Ляшенко О. М. д.е.н., професор, вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень (м. Київ)
 • Мартинюк В.П., д.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет
 • Махнітко А.Є., д.інж.н., професор, Ризький технічний університет (м. Рига, Латвія)
 • Морзак Г.І. , К.т.н., доцент, зав. кафедрою екології Білоруського національного технічного університету (м. Мінськ)
 • Никифорович Є. І., д-р ф.–м. наук, член-кор. НАН України, проф. Інституту гідромеханіки НАН України, Королівського Технологічного Інституту (м. Стокгольм, Швеція)
 • Окороков В.Р., д.е.н., професор, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія)
 • Папков Б.В., д.т.н., професор, Нижньогородський державний технічний університет ім. Р.Е. Алексєєва (м. Нижній Новгород, Росія)
 • Прокопенко О.В, д.е.н., професор, Сумський державний університет (м. Суми)
 • Сухоруков А.І., д.е.н, професор, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (м.Київ)
 • Трофименко Є.Є., к.ф-м.н, декан факультету інформаційних технологій і робототехніки Білоруського національного технічного університету (м Мінськ)
 • Хлобистов Є.В., д.е.н., професор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ)
 • Якубович Т.Р., к.ф-м.н, проректор Барановичського державного університету (Білорусія)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Письменний Є.М., д.т.н., професор, декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».
 • Лук’яненко С.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Гуржій О.А., д. ф-м.н., професор кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Караєва Н.В., к.е.н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Карпенко С.Г., к.ф.-м. н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Бараннік В.О., к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську

Контактні особи:

З питань організації та публікації:
Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25, nv_karaeva@ukr.net

З питань технічного супроводу Інтернет-сайту семінара (nedin-seminar.kpi.ua):
Варава Іван Андрійович  +38 (098) 432 29  33, ivan_varava@mail.ru

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

 • Проблеми та механізми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (держава, регіон, підприємство) в умовах глобалізації
 • Основні складові економічної безпеки держави (фінансово-економічна, інвестиційна й інноваційна, зовнішньоекономічна, ресурсно-сировинна, продовольча та інші)
 • Екологічні аспекти  економічної безпеки
 • Математичні методи системного дослідження складових економічної безпеки (моделювання, прогнозування, оптимізація)
 • Інформаційні технології та програмні засоби аналізу складових економічної безпеки

Форма проведення: очна, заочна
Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська
Учасники семінару: до участі запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, представники бізнес-структур та ін.
Результати семінару: планується видання колективної монографії «Економічна безпека територіально-виробничих систем: концепція, енергоефективність, інформаційні технології»

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі семінару необхідно до
30 червня 2015 року надіслати заявку на участь, текст доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу: nedin.kpi@gmail.com

Зразок заявки на участь

ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ

Організаційний внесок за очну та заочну участь у семінарі (публікація монографії, розсилка) – 250 грн. Оргвнесок можна перерахувати на рахунок або внести готівкою при реєстрації.
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):

Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 5168 7420 6506 9605.
Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.
У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по батькові того, хто здійснює переказ грошей.

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та прізвище відправника коштів) слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (незалежно від форми переказу коштів).
Якщо перерахунок здійснюється через термінал КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище відправника, у такому випадку відскановану квитанцію слід надсилати від імені учасника на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг авторської доповіді не повинен перевищувати 6-7 сторінок.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,2. Усі поля – 20 мм.
Назва доповідіі - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 12 кегель.

До розгляду приймаються доповіді, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали.

Програма семінару

Фотозвіт з VIІ науково-практичного семінару із міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»

Монографія