Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Теплоенергетичний факультет

VІ науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В. Недіна

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

(«Недінські читання»)

21-22 жовтня 2014 року
м. Київ

Шановні колеги!

Теплоенергетичний факультет Національного технічного університеті України «Київський політехнічний інститут» (ТЕФ НТУУ «КПІ») (м. Київ) запрошує Вас прийняти участь у роботі
VІ науково-практичного семінару з міжнародною участю ім. проф. І.В.Недіна
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення",
який відбудеться 21-22 жовтня 2014 року

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

 • Згуровський М.З., академік НАНУ, д.т.н., професор, ректор НТУУ «КПІ»
 • Ільченко М.Ю., академік НАНУ, д.т.н., професор, проректор НТУУ «КПІ» з наукової роботи
 • Воропай М.І., чл.-кор. РАН, д.т.н., професор, Інститут систем енергетики ім. Л.А.Мелентьєва СВ РАН (м. Іркутськ, Росія)
 • Бридун Є.В., к.е.н., Голова правління страхової компанії «Престиж» (м. Київ)
 • Дергачова В.В., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»
 • Косматов Е.М., д.е.н., професор, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія)
 • Крикавський Є.В., д.е.н., професор Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)
 • Лір В.Е., к.е.н., пр.н.с., Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
 • Мартинюк В.П., д.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет
 • Махнітко А.Є., д.інж.н., професор, Ризький технічний університет (м. Рига, Латвія)
 • Окороков В.Р., д.е.н., професор, Міжнародна вища школа управління (м. Санкт-Петербург, Росія)
 • Папков Б.В., д.т.н., професор, Нижньогородський державний технічний університет ім. Р.Е. Алексєєва (м. Нижній Новгород, Росія)
 • Прокопенко О.В, д.е.н., професор, Сумський державний університет (м. Суми)
 • Кумеков С. Е., д. ф.-м.н., професор, директор Інституту високих технологій і сталого розвитку Казахського Національного технічного університету ім К.И. Сатпаева (КазНТУ)
 • Сухоруков А.І., д.е.н, професор, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (м.Київ)
 • Хлобистов Є.В., д.е.н., професор, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Письменний Є.М., д.т.н., професор, декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».
 • Лук’яненко С.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Караєва Н.В., к.е.н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Карпенко С.Г., к.ф.-м. н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Левченко Л.О., к.е.н., доцент кафедри АПЕПС ТЕФ НТУУ «КПІ».
 • Бараннік В.О., к.е.н., с.н.с. Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську

Контактні особи:

З питань організації та публікації:
Караєва Наталія Веніамінівна +38 (097) 627 24 25, nv_karaeva@ukr.net

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

 • Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (держава, регіон, підприємство)
 • Основні складові економічної безпеки держави (фінансово-економічна, інвестиційна й інноваційна, інформаційна, ресурсно-сировинна, продовольча та інші)
 • Економічна безпека як передумова сталого розвитку суспільства
 • Економіка енергетики та енергетична безпека, енергоефективні технології економічної безпеки держави
 • Екологічні аспекти економічної безпеки
 • Механізми та методи підвищення рівня економічної безпеки в умовах глобалізації
 • Математичні методи системного дослідження економічної безпеки (моделювання, прогнозування, оптимізація)
 • Інформаційні технології та програмні засоби аналізу складових економічної безпеки

Форма проведення: очна, заочна
Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська
Учасники семінару: до участі запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, представники бізнес-структур та ін.
Результати семінару: планується видання колективної монографії «Економічна безпека держави: методологія та інформаційно- технологічне забезпечення»

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі семінару необхідно до
10 вересня 2014 року надіслати заявку на участь (зразок додається), текст доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу:
nedin.kpi@gmail.com

ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ

Організаційний внесок за очну та заочну участь у семінарі (публікація монографії, розсилка) – 180 грн.
Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Реквізити для перерахування організаційного внеску (в гривнях):

Кошти перераховувати на банківську картку комерційного банку «Приватбанк», номер картки: 5168 7420 6506 9605.
Власник картки (отримувач): Коцко Тарас Аркадійович.
У пункті «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвище, ім’я та по батькові того, хто здійснює переказ грошей.

Відскановану квитанцію (необхідно вказати суму та прізвище відправника коштів) слід надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету (незалежно від форми переказу коштів).
Якщо перерахунок здійснюється через термінал КБ «Приватбанк», то у квитанції відсутнє прізвище відправника, у такому випадку відскановану квитанцію слід надсилати від імені учасника на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Обсяг авторської доповіді не повинен перевищувати 6-7 сторінок.
Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1. Усі поля – 20 мм.
Назва доповідіі - по центру. Праворуч під назвою – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації.

Список літератури оформлюється виключно виносками (наприкінці відповідної сторінки, на якій здійснюється посилання) та за змістом відповідає вимогам Держстандарту з бібліографічного опису - 10 кегель.

До розгляду приймаються доповіді, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали.

Учасники, які бажають виступити на семінарі, незалежно від участі у колективній монографії, подають до оргкомітету назву доповіді та анотацію виступу (обсягом в межах 0,5 стор.). Гарнітура Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1. Усі поля – 20 мм. Анотації виступів будуть видані в електронній формі і відкриті для вільного доступу на сайті конференції, як тези виступів на семінарі.

Зразок оформлення заявки

ЗАЯВКА
на участь в VІ науково-практичному семінарі з міжнародною участю
“Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"

    Прізвище, ім'я, по батькові учасника      
    Науковий ступінь      
    Вчене звання      
    Посада      
    Установа      
    Адреса (для листування)      
    Контактний телефон      
    E-mail      
    Назва доповіді      
Форма участі (підкреслити):

    доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

    доповідь на секційному засіданні

    дистанційна участь (тільки публікація)

Потреба у поселенні (уточнити завчасно)      

VІ науково-практичний семінар успішно завершено.

Дякуємо учасникам за чудові змістовні доповіді! 

Ви можете ознайомитися з фото-звітом його проведення.